1. Makaleler
  2. Yargı Kararları
  3. Sorular ve Cevaplar

Fazla çalışma yapmak istemeyen işçinin iş akdi İşverence haklı olarak feshedilebilir mi?


İş Kanunu’nun 41/7. maddesi uyarınca “Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.” Fazla Çalışma Yönetmeliği’nin 9. maddesine göre de “Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir...Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınır ve özlük dosyasında saklanır.” hükümleri bulumaktadır.

Kural olarak, işçinin fazla çalışmaya ilişkin onayı alındıktan ve fazla çalışma yapılacağının işçilere duyurulmasından sonra işçinin fazla çalışma yükümlülüğü doğacaktır. Bu aşamadan sonra fazla çalışma yapmayı reddeden işçi, iş görme borcuna aykırılıkta bulunmuş olur. Bu durumda belirtilen yasal koşulun gerçekleşmiş olmasına rağmen işçi fazla çalışma yapmaktan kaçındığı takdirde, işveren, işçiye fazla çalışma yapması gerektiğini işçiye hatırlattıktan sonra, iş sözleşmesini İş Kanunu 25/II-h hükmü uyarınca, haklı nedenle feshedebilir

Ancak işçinin fazla çalışmaya onay vermiş olması her halukarda fazla çalışma yapmak zorunda olduğu anlamına gelmez. Nitekim Fazla Çalışma Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesiyle önceden veya sonradan fazla çalışmayı kabul etmiş olsa dahi sağlık durumunun elvermediği hekim raporu ile sabit olan işçiye fazla çalışma yaptırılamaz. Diğer taraftan, fazla çalışma yapmamayı haklı kılacak nedenlerin varlığı halinde işçi önceden onay vermiş olsa dahi  fazla çalışma yapmaya zorlanamaz. 

Fazla çalışmaya onay vermemiş işçi açısından ise fazla çalışma borcu doğmamış olacaktır.Bu nedenle fazla çalışmaya onay vermeyen işçi fazla çalışmaya zorlanamaz.

 

Avukat Süleyman TOPAK