1. Makaleler
  2. Yargı Kararları
  3. Sorular ve Cevaplar

Kapıcı sayılan kişiler kimlerdir?Bunların hakları nelerdir? Kira karşılığı kapıcı çalıştırılabilir mi?


Konut kapıcılarının kimler olduğu, niteliği ve çalışma koşulları 4857 sayılı İş Kanunu 110. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre " Konut kapıcılarının hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süreleri, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutları ile ilgili hususların düzenlenmesinde uygulanacak değişik şekil ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir." 

Görüldüğü gibi, kapıcılar hakkında İş Kanunu 110. madde doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Konut kapıcıları Yönetmeliği çıkarılmış ve bu yönetmelikte kapıcıların Yetki,Görev ve Sorumlulukları  ile özlük hakları  düzenlenmiştir. 

Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmişse, konutun 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetmelikleri ile öngörülen asgari koşullara uygun olması gerekir. Kapıcıya, görevi nedeniyle verilmiş olan konut için iş sözleşmesinin devamı süresince kira istenemez. Ayrıca kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı sözleşme ile belirlenir. 

Şu husus ta önemlidir ki, kapıcı çalıştırıldığı sürece  kira bedelinin ücrete sayılması da mümkün olmaz. Bu anlamda kapıcının kira ödemeksizin oturması ve karşılığında kapıcılık hizmetlerini görmesi şeklinde bir iş sözleşmesi yapıldığında, işverenin ücret ödeme yükümlülüğü ortadan kalkmış sayılamaz. Kapıcı ile kira kontratı yapılmış olmasa da bu sonucu değiştirmez.

 

Avukat Süleyman TOPAK