TİCARİ BORCUN ÖDENMESİ AMACIYLA YAPILAN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ DEVİRLERİNİN İCRA VE İFLAS KANUNU MADDE 279/2’de DÜZENLENEN MUTAD ÖDEME VASITASI KRİTERİ VE BU KRİTERİN TASARRUFUN İPTALİ DAVASI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

(EVALUATION OF TRANSFER OF MOVABLE OR IMMOVABLE MOVABLES MADE FOR THE PURPOSE OF PAYMENT OF A COMMERCIAL DEBT WITH RESPECT TO THE COMMON PAYMENT METHOD CRITERIA REGARDED IN EXECUTION AND BANKRUPTCY LAW M.279/2 AND THE EVALUATION OF THIS CRITERIA IN TERMS OF CANCELLATION OF SAVINGS)

                                                                                                    Av.Dr. Süleyman TOPAK[1]

ÖZET

Tacirler arasında borcun tasfiyesi her zaman para ile ödemenin yapılması suretiyle gerçekleşmemektedir. Özellikle genel ekonomik ya da sektörel kriz veya işletmelerin nakit akışının azaldığı dönemlerde borcun ödenmesi, taşınır veya taşınmaz bir malın alacaklıya devri suretiyle de söz konusu olabilmektedir. Tacirler arasında yapılan devirler gerçek manada borcun ödenmesi ve tasfiyesi amacıyla yapılsa dahi Yargıtay’ın yerleşik içtihatları gereğince bu devir işlemlerine karşı tasarrufun iptali davasının açılması ve neticesinde yapılan devir işlemlerinin geçersiz hale gelme tehlikesi bulunmaktadır. Zira Yargıtay, borca veya alacağa mahsuben yapılan taşınır/taşınmaz devirlerini İİK m.279/2’de öngörülen para veya mutat ödeme vasıtalarından gayri surette yapılan ödemeler kategorisinde görerek bu surette yapılan taşınır ya da taşınmaz devir işlemlerinin iptale tabi olduğunu belirtmektedir. Alacaklılardan mal kaçırma kastı taşımayan aslen borcun ödenmesi amacıyla yapılan gerçek devir işlemlerinin tasarrufun iptali davasıyla karşılaşma ve iptaline karar verilme tehlikesi gözetildiğinde ticari ve sosyal hayatın gerçekliği içinde İİK m.279/2’de düzenlenen mutat ödeme vasıtaları kriterindeki “mutat ödeme” kavramının tanımlanması ve tacirler arasında borcun ödenmesi amacıyla yapılan taşınır/taşınmaz devirlerinin mutat ödeme vasıtası olarak geçerliliğinin tespiti önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ticari Borç, Borca Mahsuben Yapılan Taşınır veya Taşınmaz  Devri, Mutat Ödeme, Tasarrufun İptali Davası

       ABSTRACT

       The liquidation of the debt between the merchants is not always realized by making the payment in money. In particular, in periods of general economic or sectoral crisis or when the cash flow of businesses decreases, the payment of debt may also be possible by transferring a movable or immovable property to the creditor. Even if the transfers made between the merchants are made for the purpose of paying and liquidating the debt in real terms, there is a danger of filing an action for annulment of disposition against these transfer transactions and rendering the transfer transactions made invalid as a result, in accordance with the established jurisprudence of the Court of Cassation. Because, the Court of Cassation sees the transfer of movable/immovable as a debit or credit in the category of payments made outside of the money or customary payment means stipulated in EBL article 279/2 and states that the transfer of movable or immovable transactions made in this way is subject to cancellation. Considering the danger of encountering an action for the annulment of the savings and deciding to cancel the real transfer transactions, which do not have the intention of smuggling goods from the creditors, the definition of the concept of "customary payment" in the criteria of customary payment means regulated in the EBL article 279/2 and the merchants It is important to determine the validity of the movable/immovable transfers made for the purpose of paying the debt between the parties as the usual means of payment.

Keywords : Commercial Debt, Transfer of Movable or Immovable Based on Debt. Customary Payment, Action for Cancellation of Disposition

 

[1] Kayseri Barosu, e-mail: info@suleymantopak.av.tr, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6956-8265