Hizmet Tespiti davasının feragat nedeniyle reddine karar verilemez.


 

Dava: Davacı, davalılardan işverene ait işyerinde 02.11.2000-13.04.2006 tarihleri arasında geçen ve Kurum'a noksan bildirilen çalışma günlerinin tespiti ile işçilik haklarından oluşan alacakların tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde feragat nedeniyle davanın reddine karar vermiştir.

Hükmün, davalılardan SSK Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Hatice Kamışlık tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Karar: 1- 506 sayılı Yasa'nın 6. maddesi gereği sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamaz ve vazgeçilemez. Yasa'nın öngördüğü belli bir sosyal güvenlik kuruluşu sigortalısı olmak, kamu düzenine ilişkin, kişiye bağlı, vazgeçilmez ve kaçınılmaz hak ve yükümlülük doğuran bir hukuksal statü yaratır. Kişi ve sosyal güvenlik kuruluşlarının bu statünün oluşumdaki rolü, yenilik doğurucu ve iradi bir durum değil, yasa gereği kendiliğinden meydana gelen statüyü belirlemekten ibarettir. Dolayısıyla sosyal güvenlik hakkından feragat mümkün olmadığından, feragat nedeniyle davanın reddine karar verilemez. Hal böyle olunca, davacı tespit davasından feragat edemeyeceğine göre, davasını geri alabilir. Başka bir anlatımla, ileride tekrar dava açabilme hakkını saklı tutan davanın takibinden vazgeçebilir.

Mahkemece yapılacak iş; 506 sayılı Yasa'nın 6. maddesi uyarınca davadan feragatin mümkün olmayacağını davacıya hatırlatmak ve feragate ilişkin beyanı da hatırlatarak, bunun davayı geri alma şeklinde anlaşılıp anlaşılmayacağı sorulmak ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 185 ve 409. maddesindeki prosedür gerekirse işletilmek üzere sonucuna göre karar vermekten ibarettir.

2- Kabule göre de; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 91. ve devamındaki madde hükümlere gereğince <davanın feragat nedeniyle reddine> karar verilmesine rağmen, kendisini vekil ile temsil eden davalı Sosyal Sigortalar Kurumu lehine; karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 6. maddesi hükmü uyarınca vekalet ücretine hükmedilmesi gereğinin gözetilmemiş olması isabetsizdir.

Mahkemece belirtilen bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmaksızın yanılgılı düşüncelerle yazılı olduğu şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, hükmü temyiz eden davalı Kurum'un bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, Üye M. Zafer Erdoğan'ın muhalefetine karşın; Başkan Coşkun Erbaş, Üyeler Ö.Şansal Erkan, Süleyman Caner ve Neslihan Sever'in oylarıyla ve oyçokluğuyla 26.11.2007 gününde karar verildi.

KARŞI OY

506 S.K. nun 6. maddesi hükmünü, Sosyal nitelikte temel hak olarak sigortalı olmak hakkının özünden vazgeçilemeyeceği şeklinde anlamak gerekir. Davacının iş bu davayı takip etmek istememesi Sosyal Güvenlik hakkından vazgeçme anlamında değildir. Mahkeme kararı bu sebeple yerindedir. Onanması gerekir. Açıklanan sebeple çoğunluk kararına katılmıyorum.