İhaleyi kaybeden firmanın işçileri yeni firma nezdinde ara vermeden çalışmaya devam ediyorsa bu durum işyeri devri niteliğinde olduğundan eski işverenin iş akdini feshettiğinden bahisle Kıdem-İhbar Tazminatı ve yıllık İzin ücreti alacak taleplerinin reddi gerekir.


 

Dava :Davacı Kıdem,ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai hafta sonu ile ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. 

Mahkeme isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Davacı iş sözleşmesinin işverence haklı sebep olmaksızın ihalenin kaybedilmesi sonucu 31.12.2010 tarihinde feshedildiğini belirterek, kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti isteklerinin hüküm altına alınmasını istemiştir.

Davalı işveren feshinin söz konusu olmadığını, belirli süreli sözleşmenin kendiliğinden sona erdiğini ifade ederek talebin reddini savunmuştur.

Mahkemece iş sözleşmesinin davalının ihale sözleşmesinin bitimi sebebiyle feshedildiği gerekçesiyle ihbar-kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti istekleri kabul edilmiştir. 

Hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Dosya içeriğine göre, davalının yemek dağıtım hizmet alım sözleşmesine göre işçilerini çalıştırdığı, söz konusu ihalenin 31.12.2010 tarihinde sona erdiği, davalının yeni ihaleyi alamadığı, asıl işveren ile başka firma arasında hizmet alım sözleşmesi yapıldığı, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre de davacının 01.01.2011 tarihinden itibaren ihaleyi alan yeni firma nezdinde çalışmaya devam ettiği anlaşılmaktadır. İşçi ihaleyi kazanan yeni şirketin işverenliğinde çalışmasını sürdürmektedir. Sadece müteahhit değişikliği işyeri devri niteliğindedir. İş sözleşmesinin feshi söz konusu olmadığından, feshe bağlı ihbar-kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti alacaklarını talep hakkı doğmamıştır. Söz konusu isteklerin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

Sonuç : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 19.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.