İşçi Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçemez. Yıllık ücretli izin hakkı, izin ücretine hizmet akdinin işçi veya işveren tarafından feshi, ölüm yada emeklilik durumunda ücrete dönüşür. Dolayısıyla doğmamış haktan vazgeçmek hukuken geçerli olmaz.


 

Davacı, yıllık izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Uyuşmazlık yıllık ücretli izin alacağı istemi üzerinde toplanmaktadır. Mahkemece istek, davacının davalı idareye verdiği 16.5.2001 tarihli dilekçede; izin hakkını kullanmayacağını ileride kanuni hak talep etmeyeceği, ibareleri bulunuşu nedeniyle ret edilmiştir. Taraflar arasında hizmet sözleşmesi 14.12.20002 tarihinde emeklilik nedeniyle son bulmuştur. Sözü edilen belge 16.5.2001 tarihlidir. Yıllık ücretli izin hakkı 1475 Sayılı îş Kanununun 50/3.4 fıkralarında ve Anayasaca korunan haktır. Dinlenme hakkından vazgeçilemez. Yıllık ücretli izin hakkı, izin ücretine hizmet akdinin işçi veya işveren tarafından feshi, ölüm yada emeklilik durumunda ücrete dönüşür. Dolayısıyla doğmamış haktan vazgeçmek hukuken geçerli olmaz. Mahkemece anılan istek hüküm altına alınmalıdır. Yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23.12.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.