işe iade davasını kazanan işçinin davalı işverenin vekilliğini üstlenen avukata başvurarak işe başlatılmasını istemesi halinde eğer avukatın vekaletinde bu yönde özel bir yetki yok ise işçinin usulüne uygun olarak süresi içerisinde işe başlatılması için işverene başvurduğu kabul edilemez.


 

Davacı, boşta geçen süre ücreti ile sekiz aylık ücreti tutarında tazminata ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz, edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı iddiasında davalı hakkında evvelce açmış olduğu davada iş akdinin feshinin geçersizliğinin tespitine karar verildiğini, kararın Yargıtay onanmasından geçerek kesinleştiğini belirterek bu iş akdinin haksız feshi nedeniyle bir aylık yasal sürede işverene başvurduğunu ancak işe başlatılmadığını belirterek boşta geçen süre ücreti ile sekiz aylık ücreti tutarında tazminata karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece davacı isteği doğrultusunda karar verilmiştir.

Somut olayda davacı tarafından feshin geçersizliğinin tespitine ilişkin karar Dairemizce 8.12.2004 tarihinde onanmış ve davacı 9.12.2004 tarihli ihtarname ile işe iade davasında davalı şirketin vekilliğini yürüten avukata başvurarak işe başlatılmasını istemiştir. Davalı işveren tarafından İstanbul 2. Noterliğince 15.12.2003 tarihinde Avukat S.'a verilen vekaletname <umumi vekaletname> mahiyetinde olup bu yönde vekile, özel bir yetki verilmemiştir. Ve davaya vekalet davasının sonuçlanması ve hükmün icra edilmesi ile son bulur. Bu sebeple davacının usulüne uygun olarak süresi içerisinde işe başlatılması için işverene başvurduğu kabul edilemez. Mahkemece davanın reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz, olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.03.2006 gönünde oybirliği ile karar verildi.